You get


one chance


take the test


Image/ Image/ Image/

Take the guesswork out of choosing the right course and take our test today .

Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol

Cardiff University

UCAS Course code Q561

Overview

Yn y Gymru gyfoes, gyda thwf sefydliadau megis Llywodraeth Cymru a chyflwyno Safonau’r Gymraeg, mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg ar lefel broffesiynol yn hynod ddeniadol i gyflogwyr. Yn yr un modd mae galw cynyddol am raddedigion â sgiliau a phrofiad galwedigaethol. Nod y Rhaglen gyffrous, gyfoes ac amrywiol hon yw cynhyrchu graddedigion sydd yn meddu ar sgiliau academaidd a sgiliau cyflogadwyedd o’r radd flaenaf er mwyn eu paratoi ar gyfer dilyn gyrfa lwyddiannus mewn ystod o feysydd gwahanol.

Bydd y Rhaglen yn cynnig llwybr ac iddo ffocws galwedigaethol pendant a fydd yn meithrin ymwybyddiaeth a sgiliau priodol i’r gweithle proffesiynol ac i astudio maes y Gymraeg fel ei gilydd. Y nod fydd arfogi myfyrwyr â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ar gyfer y Gymraeg. Cynnwys hyn yrfaoedd sy’n gofyn am wybodaeth a sgiliau penodol, megis cyfieithu, cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, addysg neu’r diwydiant treftadaeth, ond ceir hefyd bwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy. Bydd y rhain yn galluogi gweithlu i ddefnyddio’r Gymraeg ‘mewn ffyrdd mwy ymarferol, creadigol a difyr’, ys dywedodd y Prif Weinidog wrth lansio gweledigaeth ar gyfer miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Canolbwyntir ar agweddau megis y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, y gallu i ddadansoddi a dehongli’r byd o’ch cwmpas mewn modd beirniadol a chreadigol, creu testunau a dogfennau proffesiynol, a’r gallu i weithredu’n annibynnol ar lefel uchel. Disgyblaeth y Gymraeg fydd craidd y Rhaglen a’r nod fydd darparu sgiliau a phrofiadau academaidd a galwedigaethol ar lefel uchel, megis darllen, dehongli a chynhyrchu amrywiaeth o destunau, datrys problemau, creu strategaethau a gweithio fel unigolyn ac mewn tîm. Elfen bwysig o’r Rhaglen yw’r cyfle i ymgymryd â chyfnodau o brofiad gwaith ar leoliad ym Mlynyddoedd 2 a 3 er mwyn cymhwyso’r wybodaeth a’r sgiliau a enillir mewn modd ymarferol i’r byd gwaith go iawn.

Mae’r Rhaglen hon yn agored i fyfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg Safon Uwch iaith gyntaf neu ail iaith. Er mai’r un radd a enillir gan bob myfyriwr o gwblhau’r rhaglen astudio yn llwyddiannus, mae’r Ysgol yn cynnig llwybrau gwahanol i fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith ym Mlwyddyn 1 er mwyn eich cynorthwyo i bontio’n effeithiol rhwng Safon Uwch a lefel y radd. Bydd myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn astudio modiwlau penodol yn unol â’r llwybr a ddilynir.
Ymhlith nodweddion mwyaf arwyddocaol y Rhaglen hon y mae:
y cyfle i ddilyn llwybr sy’n gosod pwyslais ar agweddau galwedigaethol a datblygu sgiliau ymarferol sy’n eich paratoi ar gyfer y gweithle proffesiynol cyfoes

Rhaglen sydd wedi ei gwreiddio yn nisgyblaeth y Gymraeg ac sy’n datblygu sgiliau perthnasol i’r byd academaidd ac i’r byd gwaith fel ei gilydd

modiwlau craidd sy’n canolbwyntio ar gyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfle i ymgymryd â chyfnodau o brofiad gwaith ar leoliad ym Mlynyddoedd 2 a 3 er mwyn cymhwyso eich dealltwriaeth a’ch sgiliau i’r byd gwaith go iawn

y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa

y pwyslais a roddir ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol

ystod o fodiwlau dewisol, amrywiol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant ac sy’n cynnig cyfle i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb

y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn

y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil yn nisgyblaeth y Gymraeg

Award: BA
Professional Qualification
3 Years Full Time
Taught in English

Entry requirements

Application through UCAS.

Course website

University Ranking

Times HE UK: 29

Find out how this department ranks, when you take our test

Can't decide on a course?

Take the guesswork out of choosing the right uni and take our test today.

Take the test

Discover more about this university

Cymraeg a’r Gweithle Proffesiynol

#29 - Times HE UK

Sign up and stay in touch

Sign up for our email list and stay up to date with the latest info on Careers, Higher Education and what’s happening for students right now!

Please login first
Please Login/Register first to use this functionality.